настройки

 • - Езици [Languages] - bg | en

Търсене


Search comments

Advanced Search

Медийни центрове

ДЕКЛАРАЦИЯ на КТ "Подкрепа" по повод предложените от Българската стопанска камара пакет от 28 мерки

category България | Престъпност и корупция | Коментар author Saturday, 08 February 2014, 14:33author by Невероятно? Докладвай тази статия на редакторите

Конфедерацията на труда "Подкрепа" категорично не приема и отхвърля като цяло предложения от Българската стопанска камара (БСК) пакет от 28 законодателни мерки. Под благородните намерения за "намаляване на административната тежест и увеличаване на заетостта", тези мерки са опит за грубо и брутално погазване на трудовите и осигурителните права на работещите. Считаме, че непремерените действия на БСК са изключително опасни за социалния и гражданския мир в страната, защото са в пълно противоречие с европейската теза за намаляване на работното време и увеличаване на постоянната трудова заетост и размера на отпуските.


ПОДКРЕПА ЧЕТЕ КОНСКО НА БСК: - Вече не се правите на толкова хитри, май, а?!...
ПОДКРЕПА ЧЕТЕ КОНСКО НА БСК: - Вече не се правите на толкова хитри, май, а?!...


 • Като абсурдни окачествяваме следните предложения:

 • - въвеждане на верижни срочни договори с удължаване на тяхната максимална продължителност, което фактически означава поставяне на работниците в абсолютна подчиненост. Подобна практика беше отхвърлена още през 90-те години, защото лишава работниците от възможността да се борят за достойно заплащане, за социални придобивки и елиминира правото им на стачки и синдикално сдружаване;

 • - създаване на възможност на работодателите пряко да си разменят, като предмети, специалисти и да търгуват със стоката работната сила, което е в интерес единствено на работодателите;

 • - искането за либерализация на нормативната уредба на Агенцията за временна заетост всъщност означава премахване на тавана на броя на временно заетите, което е удар по синдикалното движение, както и либерализиране на трудовите договори на временно заетите в ущърб на техните права. Невярно е твърдението, че България е страна с най-големи ограничения в ЕС. Напротив - в редица страни-членки се наблюдава отлив от временната заетост и въвеждане на допълнителни ограничения за това.


 • Игнорирайки дълбоката демографска криза в България се предлага нейното задълбочаване посредством:

 • - отнемане правото на платен годишен отпуск на майките за периода, в който са били по майчинство. В условията на остра демографска криза е недопустимо да се засягат по какъвто и да е начин правата на работещата майка. Би било по-логично да се помисли за въвеждането на стимули и услуги, които биха накарали майките да предпочетат да се върнат по-рано на работа, а не да се отнемат законови права.

 • - предложението за намаляване възрастта на наетите деца от 16 на 15 години съдържа две опасности: едната е, че започването на работа в тази възраст е вредно за тяхното развитие и втората - по-голяма опасност е, че се иска да бъдат отменени изискванията за условията на труд и работните места, на които те ще работят, което също е вредно за тяхното здраве. При условията на висок дял на отпадналите от училище и увеличаващата се неграмотност е абсолютно недопустимо да се предлага намаляване възрастта за наемане на работа и да се облекчава режимът за наемане на лица в учебна възраст;

 • Не можем да се съгласим и с предложенията, с които на практика се разширява делът на сивата икономика и нелоялна конкуренция като:

 • - увеличаването на срока за въвеждане на намалено работно време от 3 на 6 месеца, което на практика означава договори на 4 часа, работа на 8 часа и заобикаляне на данъчната и осигурителната система. Постоянният стремеж на работодателите по икономически причини да увеличават периодите за сумирано изчисляване на работното време не кореспондира с фунцията, заради която сумираното изчисляване беше въведено, а именно - организацията на труда в непрекъсваеми производства;

 • - увеличаване на срока за сумарно изчисляване на работното време от 6 месеца на 12 месеца, което на практика директно игнорира фактическото полагане на извънреден труд и неговото заплащане, също е в ущърб на работниците и тяхното здраве.

 • Независимо, че България е на последно място по ниво на доходи и на първо място по броя на работещите бедни се предлага допълнително орязване на доходи и задълбочаване на мизерията, чрез:

 • - ликвидиране на допълнителното възнаграждение за професионален опит и стаж, като се твърди, че работодателят трудно може да прецени сходния характер на работа от записите в трудовата книжка. Допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит е логична последица от увеличения капацитет на работника, който капацитет така или иначе се използва от работодателя. В трудовото право не съществува принцип "за заплащане за постигнат резултат". Несъстоятелни са и твърденията на работодателите, че същият или сходен характер на работа е труден да се прецени, защото националният класификатор на професиите и длъжностите дава тази възможност.

 • - има предложение да се отнеме правото на правителството да определя допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения, извън регламентираните в КТ. Определено считаме, че социалната функция на държавата я задължава да може да определя такива допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения.

 • - предлага се отмяната на обезщетението при пенсиониране, без да си дават сметка, че хората работили 10 и повече години за дадена фирма имат принос в нейното развитие.


 • В предложения пакет от мерки могат да се идентифицират като приемливи въвеждане на електронната трудова книжка и създаването на трудови съдилища. Приемаме принципно идеята за електронна трудова книжка и електронно досие, стига това да гарантира сигурността на данните и да не налага задължение за работника и служителя да борави с информационни и комуникационни технологии.

 • Въвеждането на специализирани трудови съдилища за разглеждане на индивидуални трудови спорове е отдавнашно предложение на КТ "Подкрепа". Важно е тези съдилища да решат някои от ключовите проблеми на това производство - бързина, компетентност. Предложението за въвеждане на задължителна предварителна процедура за разрешаване на спора е оксиморон. Предлагаме тази процедура да бъде възможност, а не задължение, и да се гарантира бързината на протичането и компетентността на решаващите органи.

 • http://www.podkrepa.org/content/news.php?id=988&estate=...b578e

 • Считаме, че се изисква внимателно и задълбочено анализиране на всички фактори, водещи до намаляване на административната и регулаторната тежест, но само ако не се засягат по никакъв начин трудовите права на работниците и служителите, и е част от добре обоснована стратегия, разработена в сътрудничество и след консултации със синдикатите.

 • Божидар Данев: „Някой трябва да озапти българския работник“

 • В интервю за Дарик радио изпълнителният председател на Българска Стопанска Камара Божидар Данев успя да отговори на вълната от негодувание срещу новите предложения за изменение на трудовите взаимоотношения, предложени от БСК, като се аргументира изключително логично и не остави и капчица съмнение в правотата на защитаваните от камарата позиции. Публикуваме интервюто без съкращения, поради изключителната му важност относно информираността на българските работници за очакващото ги бъдеще:

 • http://neverojatno.wordpress.com/2014/02/01/danevv/

препратка: http://rabglas.blogspot.fr/

Пълната заетост е възможна благодарение на тоталната неосигуреност (всеобщия прекариат)!
Пълната заетост е възможна благодарение на тоталната неосигуреност (всеобщия прекариат)!

author by Чавдар Христов - Вицепрезидент на КНСБpublication date Wednesday, 12 February 2014, 14:38Докладвай тази статия на редакторите

Предизвикан отговор


В началото на своя мандат правителството обяви намерения за действия насочени към „Преустановяване на прекомерния административен натиск върху бизнеса”. Това е отразено в документа, наименован „Път за стабилизация и развитие”, известен още и като „план Орешарски” (от 20.05.2013 г.).1


По-късно (юли 2013 г.) в първия Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството, в раздела „За бизнеса” са отчетени първите стъпки и постижения в тази посока – провеждане на тристранни срещи, създаване на работни групи, „...извършване на инвентаризация на административните тежести”, „...внасяне на пакет от законодателни промени в посока облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите...”


Така започна историята. С облекчаването. На административната тежест. Всъщност за какво става дума, когато четем и произнасяме това словосъчетание?


1. Под „бизнес” следва да се разбират всички регистрирани по съответния ред (Търговски закон, Закон за кооперациите и други) субекти на търговска дейност. Те са тези, които по повод на осъществяваната от тях стопанска дейност влизат във взаимоотношения с държавата или по-точно с държавните органи.


2. „Бизнес” и „работодател” са понятия с различно съдържание. Понятието работодател е дефинирано в Кодекса на труда. Такъв може да бъде и субект, който не развива стопанска дейност, например Министерски съвет спрямо наетите по трудов договор служители. Или Българската православна църква спрямо наетите от нея служители по трудов договор. Работодател може да бъде и физическо лице, без да е търговец, т.е. да попада в категорията „бизнес”.


3. Предвид горното под „административна” тежест следва да се разбират отношения „държава – бизнес”, изразяващ се в регистрационни, лицензионни и други документално-процедурни изисквания/ режими, такси и други подобни плащания. Те се регулират от Търговския закон, данъчни закони, Закона за обществените поръчки и много други.


4. Отношенията „държава – бизнес” не са и не могат да са равни с отношенията „работник – работодател”. Втората двойка отношения не са административни, а трудови. Тези отношения се регулират основно от Кодекса на труда и някои други закони.


5. На последно място що е то „регулаторната тежест”? Под това наименование са строени мерки, включени в т.нар. „трети пакет”. Неясно защо в него не се говори за административна, както при първите два „пакета”, а за „регулаторната тежест”! Дали следва да възприемем тази тежест, като синоним на административната?! Ако е така, то тогава и за него важи всичко казано по-горе.


Ако не, то тогава екипът, който е разработвал този пакет, включително и вицепремиерът Даниела Бобева, следва да обяснят какво се разбира под „регулаторна” и от къде идва задачата, да се намалява тази новопоявила се тежест. Такава задача правителството нито си е поставяло, нито е отчитало.


В крайна сметка няма как да се говори за и цели намаляване на административна тежест чрез ревизия на трудови отношения. Абсурдността на такъв подход е очевидна. Освен, ако изначалното намерение не е било това. Казват, това било типично за нашата действителност. Имам предвид да се говори едно, пък да се прави друго.


По този начин поетият от правителството ангажимент към бизнеса се преориентира в друга посока. Паралелно с намаляването на административните тежести се прави ревизия на трудовото законодателство или пък се предлага такава. Защото предложенията на БСК нямат нищо общо с административната тежест, макар че са вкарани под рамката на административната тежест. Предложенията на БТПП, макар и под знака на облекчения за малки, средни и микро предприятия, по своята същност нямат общо с административната тежест. Те също са неприкрит израз на намерения за ревизия на трудовото законодателство. Маскирани като грижа за малки, средни предприятия и като намерения за облекчаване на административна тежест.


Ревизия на трудовото законодателство, респективно намеса в трудовите отношения, без предварителна обосновка – защо, как, кога и какво ще постигнем, е безразсъдно действие с опасни последици. Най-вече защото през облекчаване на различни процедури, регистрации, срокове и прочие изисквания, обосновани в Кодекса на труда, може да се ерозират и обезличат гаранциите за спазването на трудови права и задължения.


Правителството, в лицето на министър-председателя Пламен Орешарски и вицепремиера Даниела Бобева, бе предупредено за всичко това и въпреки сигналите направи първа стъпка. Министерски съвет прие и внесе законопроект в Народното събрание, в който са включени три параграфа, чрез които се реализират няколко мерки от т.нар. „втори” пакет за намаляване на административната тежест. Като мерки (намерения) те бяха внесени за обсъждане в НСТС. По тях КНСБ аргументира отрицателното си становище. Въпреки това и без да са обсъждани, като конкретни текстове за изменение и допълнение на КТ, те бяха внесени за обсъждане в НС и приети на първо четене от съответната комисия на 30.01.2014 г.


Ето защо:


- Реагираме така на разпалената от работодателските организации „активност” около Кодекса на труда и предложенията им, повечето от които влизат в противоречие с директиви и конвенции на МОТ и пораждат съмнения за конституционна съобразност. От някои дори лъха Дикенсов „капитализъм”.


- Искаме да бъдат оттеглени внесените от МС текстове, прикрепени в законопроекта за изменение на КТ, към текстовете, чрез които се уреждат т.нар. стажантски договори, които подкрепихме.


Отделен въпрос е дали и защо трудовото законодателство се нуждае от ремонт, в какво да се изрази той. Да се окачествява Кодексът на труда като „остарял” и „комунистически” е възмутително манипулиране на общественото мнение, защото той отговаря на всички изисквания и директиви на ЕС и ратифицирани от България конвенции на Международната организация на труда. Това бе оценено от ЕС в рамките на глава тринадесета от преддоговорния процес за присъединяването ни към Европейския съюз.


Трудовите отношения са едни от най-важните обществени отношения. Фундаментални отношения. Да се „бърка” в тях с „нечисти” ръце е опасно, заразно за обществото занимание. Това не бива да се допуска!


[1]Вж. т.2 „За подобряване на бизнес средата и насърчаване на предприемчивостта”
Класовата война на работодателите - Александър Симов

http://avtorski.pogled.info/article/52108/Klasovata-voi...elite


 


препратка: http://knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=ar...d=396
 
This page can be viewed in
English Български

дописки

Wednesday 07.10, 15:25

browse text browse image browse video browse audio

text„Шоковата терапия изисква непрозрачност“ 05.10 04:27 0 comments

textС какво мислим? 05.10 03:39 0 comments

text7 октомври - Световен ден за достоен труд 24.09 01:45 0 comments

yjymnuoetvt6enkhly4p.jpg imageПетима българи задържани на протест срещу златната мина в Халкидики 30.08 21:10 0 comments

texttyuerueryerert 07.08 13:20 0 comments

economistesca3a4.jpg imageНадзор над икономическата мисъл в университетите 25.07 17:54 1 comments

220pxbravenewworldrevisited.jpg imageКак ни манипулират 21.07 20:08 0 comments

618x346.jpg imageПоглед в бъдещето: Протест с изместен център 19.07 20:05 0 comments

textКостадина Кунева: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ "НАМИГНА" на НАТО 17.06 02:35 0 comments

seed_laws_poster_en_thumb.jpg imageПолитика за насърчаване на икономическата активност в слаборазвитите региони 12.06 17:02 0 comments

textПовишават ефективноста на радиоактивно облъчване на мозъците 10.06 10:39 0 comments

1f33eb559193af8853c1e5f44c95edda.jpg imageГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТИ - БЪЛГАРИЯ ЗА МИР 05.06 21:47 0 comments

9f938b8ae38500613817a123c55f7761.jpg imageКакво можем да научим от етичния кодекс на древните индианци 30.05 18:19 1 comments

citizenfour1.jpg imageРеч на Едуард Сноудън при връчване на Награда за цялостен житейски принос 27.05 20:00 1 comments

csm_european_solidarity_greece_logo_8a39d2e6f7_2.gif image20-26 ЮНИ: ПРИЗИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛИЗАЦИЯ ОТДОЛУ НАГОРЕ ОТ ГРЪЦКИТЕ ДВИЖЕНИЯ 27.05 13:42 0 comments

01.jpg imageНАТО, БТА и свободата на словото 26.05 02:39 1 comments

x_9b531a43_1_2.jpg imageБлизък изток: Най-голямата заплаха за населението все още е от страна на правителствата 24.05 15:57 0 comments

arton11610bb819.jpg imageDEBT OVER! 4-ти Европейски Летен Университет на CADTM 23.05 17:53 1 comments

banner_300x250.jpg imageСветовен марш срещу Монсанто 23 май 2015 20.05 20:05 2 comments

Let it be - лозунгът на протестите за свободно слово в България. imageВ подкрепа на честната журналистика в България и протеста на журналистите от БНР 19.05 04:29 0 comments

повече >>