настройки

 • - Езици [Languages] - bg | en

Предстоящи събития

няма събития, отговарящи на Вашата заявка!

Търсене


Search comments

Advanced Search

Медийни центрове

Призив за солидарно и отговорно световно управление

category Другата преса | Политика | Коментар author Friday, 31 January 2014, 00:01author by „Ние, народите.” Докладвай тази статия на редакторите


 • Международният етически, научен и политически колегиум (Collégium international éthique, politique et scientifique / International Ethical, Scientific and Political Collegium) е създаден през 2002 г. Членовете му са известни учени, философи и политици.

 • Подписали членове на Международния етически, научен и политически колегиум, между които Милан Кучан, Мишел Рокар, Едгар Морен, Петер Слотърдайк, Джоузеф Стиглиц...

2329841777.2.jpg


 • 1. „Множествена криза.”

 • Налага ни се да се изправим пред серия навързани кризи от световен мащаб, нещо без прецедент в световната история: изтощаването на естествените ресурси, необратимо разрушаване на биоразнообразието, разрегулиране на световната финансова система, дехуманизиране на международната икономическа система, глад и оскъдица, вирусни пандемии, политически разпад... Никое от тези явления не може да бъде разглеждано отделно. Всички те са силно свързани помежду си и образуват една „мултиплена” криза, заплашваща света с „мултиплена” катастрофа. Време е да се осъзнаят системните измерения на проблема, за да се подходи към него с комплексни решения, това би бил първият жалон по пътя към предефиниране на принципите, които в бъдеще ще трябва да вдъхновяват глобалния ход на човешките работи.


 • 2. Признаване на нашите взаимозависимости.

 • Тъй като големите кризи на XXI век са планетарни, хората от целия свят трябва да признаят техните множествени взаимозависимости (между континенти, нации, индивиди). Дали катастрофите са се случили или са неминуеми, време е човечеството – стоящо на кръстопътя, който изисква спешни решения – да осъзнае общата си съдба. Тук не става дума за ефекта на пеперудата, а за суровата реалност – нашата, обща за всички ни, къща заплашва да се срути и спасението е само колективно.

 • Като в учебникарски урок по глобализация, днес никоя от държавите ни, никоя международна институция вече не е в състояние да наложи спазването на някакъв световен ред, да наложи необходимите глобални регулации. Краят на имперските изкушения, заглъхването на западната доминация и нарастващата намеса на неправителствени актьори бележат днес границите на понятието „държавен суверенитет” и неуспеха на неговия международен израз: междуправителствените отношения. Националните интереси могат да бъдат запазени само чрез общи за всички мерки, докато много често местният егоизъм превръща международната сцена в място за отвратителни пазарлъци. Колективната сигурност се сблъсква с неизбежното късогледство на националните интереси – независимо дали ще е по въпросите за защита на околната среда или борба срещу затоплянето на климата, за стабилизирането на обмена на суровини и основни продукти, за планирането на енергийните ресурси, за намаляването на икономическите и търговски неравновесия, за регулирането и контрола на финансовите пазари, както и за потенциално дестабилизиращите последствия на миграционните потоци, за увеличаването на неравенствата и социалната изключеност.

 • В тази игра, където няма победители, всяка отстъпка изглежда винаги се изживява като поражение. Дори зад рекламирането на мултиполярността често се крие само крехкото равновесие на националните въжделения за доминиране над другите. За да избегнем подводните скали, би трябвало да се изработят алтернативни на хегемонията модели на организация, модели, комплексни и плуралистични.


 • 3. Преосмисляне на международните правни принципи.

 • За да бъде установено достойно за името си световно управление, което черпи интегритета си в глобален мащаб, е важно да се преобразува международното право в общо право на човечеството, като се премислят следните принципи:

 • - да се развие принципът на суверенитета в посока на споделения суверенитет;

 • - да се предефинира принципът на териториалната компетентност така, че да позволи съществуването на правосъдие с планетарен обхват;

 • - да се засили принципът на международната сигурност в посока на „дълга да се закрилят населенията”, към който прибягна Съветът за сигурност във връзка с кланетата в Либия, като сферата на закрила се разшири отвъд въоръженото насилие чрез признаването на дълга ни към бъдещите поколения и към биосферата.

 • Защото истинско световно управление може да се развие само при условие, че се преодолеят пречките на компромисите, диктувани единствено от пазарлъци на частни интереси, след което да се изградят планетарни механизми за вземане на решения – в интерес на човечеството, разбирано вече не като международна, т.е. междудържавна общност, а като общност световна, т.е. междучовешка.


 • 4. Утвърждаване на нов принцип.

 • Първата стъпка към тази световна общност, предварителното условие за процеса на преобразяване, при който ще се роди едно световно общество от нов тип – чието единство едновременно ще образува една Земя-Родина и ще поддържа разнообразието от родини и култури – е да бъдат привлечени различните актьори, държавни и недържавни, индивиди и организации, към всеобщото признаване на един нов принцип, който произтича от взаимозависимостта – принципът на планетарната взаимосолидарност.

 • Вписан като продължение на великите международни текстове (от Всеобщата декларация за правата на човека до статута на Международния наказателен съд), този принцип ще трябва едновременно да опазва разнообразието в дух на толерантност и плурализъм и да устоява на релативизма, който води до обезчовечаване. Принципът на взаимосолидарността не се противопоставя на принципа-отговорност и на принципа-надежда, той ги събира, така че страхът да породи солидарност, а отговорността да се отвори към надеждата.


 • 5. Да предприемем три спешни мерки.

 • Докато забравяме главното заради спешното, ние забравяме спешността на главното.

 • За да избегнем повторението на все по-тежките и дестабилизиращи икономически и финансови кризи, взаимосолидарността трябва спешно да се изрази чрез вземането на мерките, искани от гражданското общество и от много парламенти, дори обявени от доста правителства, но на практика погребани под тежестта на банковите и финансови лобита:

 • - ефективно премахване на зоните с данъчен рай;

 • - разделянето на депозитните от инвестиционните банки;

 • - облагане на финансовите транзакции.


 • 6. Да се подновят фундаменталните преговори.

 • Взаимосолидарността трябва също така да накара международната общност да поднови преговорите около мерките, които трябва да се вземат, за да се регулира и контролира една глобализирана икономика, като се осигури в същото време едно устойчиво развитие и намаляване на междудържавните и вътрешнодържавните неравенства. Тази похвална и легитимна амбиция, която целеше установяването на нов, по-справедлив и по-стабилен международен икономически ред – главно условие за международната сигурност – беше, уви!, пожертвана през 80-те години под натиска на неолибералните теории, като мащаба на щетите от тях оценяваме днес.

 • Тя трябва да се изяви днес чрез подновяването на дискусиите и бързото взимане на решения по проблемите за краткосрочно решаване на оцеляването на планетата:

 • - опазването на биосферата;

 • - премахването на оръжията за масово поразяване;

 • - контрол на ядрената енергия.


 • 7. Да се спазват четири постоянни условия:

 • - да се препотвърди съвкупността на основните права на индивидите днес, да бъдат те разпрострени над идните поколения и да бъде засилено спазването им в необходимите граници в едно демократично световно общество, с уважение към националния и наднационалния обществен ред;

 • - да бъде признато, че притежаването на власт в глобален мащаб, била тя икономическа, научна, медийна, религиозна или културна, предполага по необходимост глобална отговорност – за всички последствия от тази власт;

 • - суверенните държави да бъдат подбудени да признаят необходимостта наднационалният обществен ред да бъде интегриран със защитата на общите ценности и интереси, чиито незаменими носители са те.

 • - да бъде благоприятствано развитието на представителните институти на международните регионални общности, като в същото време се укрепва световната общност и зараждането на едно глобално гражданство с цел до се изработи обща политика за регулиране на потоците, както и за превенция на рисковете и мерки срещу престъпленията.


 • Призивът ни.

 • Призоваваме за създаването на политическо леговище, където да могат конкретно да се дефинират висшите интереси на човечеството, място, където да може да се изразят разнообразието и мъдростта на културите чрез представители на гражданското общество и моралните, интелектуални и научни авторитети.

 • Призоваваме представителите на държавите да упражнят натиск върху Генералната асамблея на ООН, за да се приеме една „Всеобща декларация на взаимозависимостта”, чийто предмет да е спазването на правото на защита на населенията срещу рисковете, настоящи и бъдещи, както и засилването на отговорностите на различните актьори на глобализацията.

 • Ние призоваваме да се върнем към духа на Хартата на обединените нации, която прогласяваше: „Ние, народите.


 • Universal Declaration of Interdependence

 • http://www.collegium-international.org/index.php/en/pre...dance


 • Границите на капитализма

 • http://bezlogo.com/2014/01/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%....html

 • Cassandra's curse: how "The Limits to Growth" was demonized

 • http://www.theoildrum.com/node/3551

 • Границите на растежа

 • http://fr.scribd.com/doc/169061801/%D0%93%D1%80%D0%B0%D...D0%B0

 • From ‘Limits to Growth’ to ‘Life Beyond Growth’

 • http://www.sustainabilityleadersnetwork.org/2012/03/fro...owth/

 • 40 years 'Limits to Growth'

 • http://www.clubofrome.org/?p=326

 • http://www.lastcallthefilm.org/


 • http://www.clubofrome.org/препратка: http://www.collegium-international.org/

ltgandlbgimage_1.jpg

limitstogrowth_1.jpg

thefollyofgrowthnewscientist20081018_1.jpg

igrande7770lemondenaplusdetempsaperdrelecollegiuminternational.net_1.jpg

tumblr_m7m7nixu7w1rz307wo1_1280_1.jpg

author by ZADpublication date Friday, 31 January 2014, 00:54Докладвай тази статия на редакторите

DOBRIYAT VARIANT SE NAMIRA V GRAFATA DOPISKIBLAGODARYA

 
This page can be viewed in
English Български

дописки

Sunday 29.03, 01:11

browse text browse image browse video browse audio

efbww.jpg imageСтоп на социалния дъмпинг 23.03 16:15 0 comments

tjnrgb.jpg imageРезолюция на ЕКП за ограничаване на финансовите измами, укриването на данъци и дейността н... 17.03 13:50 2 comments

textДългът – един век извиване на ръце 13.03 03:33 0 comments

_cropped.jpg image„Урок” по честно кино 12.03 04:46 0 comments

chergarianarchycopy.jpg imageПатриотизмът - опиум за угнетената душа 12.03 03:49 0 comments

20925_1.jpg image„Гео Милев и изкуството“ 09.03 14:43 0 comments

textРаботещи бедни 03.03 02:44 0 comments

debt.jpg imageНС да отмени решението си за 16 млрд. заем 03.03 01:26 1 comments

fr_caroussels_image_189.jpg imageОснови на биодинамичното земеделие 01.03 03:59 2 comments

growningcommunities.jpg imageGrowing Communities – практическа алтернатива на хранителната индустрия 27.02 23:41 0 comments

samain.jpg imageЗа религията, политиката и секуларизма 16.02 18:25 1 comments

textПолитика без политика: "ние" и "те" в протестите и кризата на представителството 11.02 02:01 0 comments

yin_yang_laozi1.jpg imageЕкологичното съзнание и особеностите на източната мисловност 07.02 19:08 0 comments

debt.jpg image15/2: Ден за протести в СОЛИДАРНОСТ С ГРЪЦКИЯ НАРОД 07.02 18:44 2 comments

p0809cqfdecoledef022.jpg imageFuck Off, Google - На нашите приятели 07.02 16:39 2 comments

textОтворено писмо на Ципрас към немския народ в германския ежедневник „Ханделсблат“* 03.02 00:57 0 comments

textСкандално предложение на МЗ прави медицинската помощ платена 02.02 21:17 1 comments

textФондация Програми за животните се противопоставя на предложените изменения на Закона за ве... 30.01 16:57 0 comments

logole.gif imageВ подкрепа на СИРИЗА 23.01 19:49 1 comments

shumen2.jpg imageБДЖ Е НА НАРОДА! Вълна от недоволство в страната заради спрените влакове (обзор) 18.01 23:48 2 comments

повече >>