настройки

 • - Езици [Languages] - bg | en

Търсене


Search comments

Advanced Search

Медийни центрове

Становище на Движение Промена относно изготвянето на нов наказателен кодекс

category България | Граждански и човешки права | review author Saturday, 18 January 2014, 04:07author by Движение Промена Докладвай тази статия на редакторите


 • До

 • Г-жа Зинаида Златанова

 • Министър на правосъдието на

 • Република България


 • Копие до

 • Г-жа Вивиан Рединг

 • Европейски комисар по правосъдие,

 • основни права и гражданство


 • СТАНОВИЩЕ

 • относно проекта за нов Наказателен

 • кодекс, изготвено от „Движение

 • Промена“ и подкрепено от „Рестарт

 • – пациенти и експерти за

 • медицински коноп“ и „Медицинска

 • марихуана България“


 • Координати за контакт

 • Адв. Калин Ангелов


 •  Съдържание и Предложения:


 • 1. Искане за удължаване на обществената дискусия по проекта, позволяващо сериозното изследване, обмисляне и консултиране на проекта във всички негови части (§§ 1-3)


 • 2. Кои сме ние? (§§ 4-8)


 • 3. Положителни моменти в предложената уредба (§ 9)


 • 4. Негативни моменти в предложената уредба (§§10 – 38)


 • a. Премахване на института на маловажния случаи (§§12 – 25)

 • - считаме това за една сериозна крачка назад и настояваме, към момента, уредбата на института на „маловажния случай“ за държане на дроги и отглеждане на канабис да не отпада.


 • b. Дефиницията „след употреба на наркотично вещество“ (§§ 26 – 33)

 • - следва да се преработи дефиницията, като се стесни нейният смислов обхват до състояние „под въздействието на наркотични вещества”, като при всички положения се определят гранични стойности на тяхната концентрация в определена част от човешкия организъм (подобно на дефиницията „пияно състояние“).

 • c. Добавяне на ново наказание „Лишаване от право“ (§§ 34 – 38)

 • - наказанието „лишаване от права по чл. 60“ да отпадне напълно като възможност за наказание за престъпленията по чл. 508 – 514 от проекта или да се резервира към конкретни текстове, при които може да има предвидим смисъл.


 • 5. Възможности за подобрение (§§ 39 – 45)

 • - да се зададе определено ниво на търпимост (декриминализация) спрямо отглеждането и държането на определено количество коноп от пълнолетни лица;

 • - наказателната репресия да бъде насочена най-вече към случаите на значими престъпни групи за производство и разпространение на наркотици, както и към изпирането на паричните потоци;

 • - случаите на непълнолетни, задържани с наркотични вещества да бъдат ползвани не толкова за наказателна репресия спрямо тях, колкото за разследване на начина, по който наркотичното вещество се е озовало в тях и като възможност за консултация със специалист, който да прецени наличието или отсъствието на проблемна употреба.


 • Свали PDF версия http://promena.org/Stanovishte%20NK%20Dvijenie%20Promen...a.pdf

 • Приложение 1 http://promena.org/Prilojenie1.pdf

 • Приложение 2 http://promena.org/Prilojenie2.pdf


 • Уважаема г-жо Министър на правосъдието на РепубликаБългария,


 • 1. На 21 декември 2013 година, проектът за нов Наказателен кодекс бе представен за обществено обсъждане на страницата на Министерството на правосъдието(1) и „Портала за обществени консултации“(2). Съгласно информацията, дадена на Портала, консултациите за този проект изтичат на 15.01.2014 г.


 • 2. Без да влизаме в детайли, в нашето становище се присъединяваме и към останалите участници в дискусията(3), които изразяват своето недоумение към факта, че на закон от такава важност, е отделено толкова малко време за обществено обсъждане. Не считаме за сериозно, проект на закон от такава обществена значимост, какъвто е Наказателният кодекс на една държава, който вероятно ще действа през следващите няколко десетилетия, да бъде подложен на обществено обсъждане в рамките само на три седмици, една от които беше почивна.(4)


 • 3. В този смисъл, първото и най-важно наше предложение към Проекта е:

 • Нека да бъде удължен срокът на обществената дискусия по проекта, достатъчно, за да може проектът да се изследва, обмисли и консултира.

 •  

 • Кои сме ние и какво пишем?


 • 4. Хората и Организациите заставащи зад настоящото становище, са неправителствени организации, експерти, заинтересовани лица, занимаващи се, най-общо – с проблемите свързани с дрогите/наркотиците и националната ни политика по отношение на тях. 5. В този смисъл, анализът в това становище ще засегне основно престъпленията от Раздел ІV на Глава 33 на Особената част от Проекта – Престъпления против режима на наркотични вещества, аналози на наркотични вещества и прекурсори (чл. 508 – 514) (по долу: престъпления срещу дрогите).


 • 6. Доколкото обаче, някои нови моменти в Общата част и в Дефинициите на Проекта, ще окажат съществено влияние върху правния режим на тези вещества - в анализа си ще се занимаем и с тях.


 • 7. Методът, по който ще развиваме тезите си ще бъде сравнителен – ще сравняваме действащата понастоящем уредба на Наказателния кодекс от 1968 (НК) с предложената по Проекта.


 • 8. Предвид краткото време, което ни бе дадено, съзнаваме, че няма да можем да обхванем изцяло проблематиката, но се надяваме през следващите месеци на обществена дискусия, да можем да доразвием настоящото си становище и да повлияем положително на националната политика по отношение на дрогите.


 • Положителни моменти в предложената уредба.


 • 9. В предложения проект, съществуват поне два положителни момента в сравнение с настоящата уредба:

 • 9.1 Престъпленията срещу дрогите са отделени в самостоятелен раздел. Те вече не съставляват престъпления срещу общественото здраве, които в проекта са уредени в предходния раздел ІІІ на глава 33.

 • Това отделяне несъмнено е честно, доколкото отразява техния силно формален характер. Рядко някое конкретно престъпление, свързано с дрогите, засяга пряко общественото здраве; много по-често самите престъпления са следствие от проблеми в общественото здравеопазване. Тук трябва да се отчете и фактът, че в най-голям процент от случаите, когато се прилага наказателна репресия спрямо дрогите, а именно при наказателно преследване за държане на Коноп/Марихуана – няма сериозен проблем, свързан със здравето или здравеопазването.(5)

 • 9.2 Вторият положителен момент е разграничаването, което се прави между производството на растения (чл. 508 ал. 1 от Проекта) и производството на наркотично вещество (чл. 509 ал. 1 от Проекта), като първото е квалифицирано като по-леко от второто.

 • Въпреки общия си текст, чл. 508 ал. 1 несъмнено се отнася за растението Коноп. Това е така, защото отглеждането на други растения, „които са наркотични вещества“ (опиев мак, кокаинов храст и др.) е изключителна рядкост в съдебната ни практика.(6) Това отделяне на производството на Коноп от всички останали дроги е нещо, към което сме призовавали от много години и което несъмнено отразява по-правилно обществената му опасност, и с което проектът прави несъмнена крачка напред.


 • Негативни моменти в предложената нова уредба


 • 10. Със съжаление следва да отбележим, че негативните моменти в Проекта са значително повече. С него се правят съществени крачки назад, към уредбата от преди измененията в НК с ДВ бр. 75/2006. Тази уредба, в годините на своето действие, показа единствено и само негативи – съдилища бяха задръстени с дела за минимални количества наркотични вещества; осъдителни присъди, правещи дейците повече жертви на правосъдието, отколкото престъпници; некачествено законодателство, което принуждаваше съда, за да спасява съдбите на нещастници, изправени пред него, да прилага без оглед, правилата на чл. 55 от НК, падайки под предвидения минимум, като правило, а не като изключение.(7)


 • 11. Допълнителен проблем е, че за тези съществени изменения на уредбата, които се предлагат в Проекта, мотивите мълчат. Ние сме оставени пред чуденето, дали те са съзнателно целени от вносителите, или са резултат от тяхното недоглеждане и пропуски.


 • Премахване на института на „маловажния случай“


 • 12. Най-сериозна промяна, спрямо настоящата уредба, виждаме в премахването на института на „маловажния случай“. В предложения проект липсват текстове аналогични на настоящите чл. 354а ал. 5 и чл. 354в ал.5 НК


 • 13. Съгласно тях, при маловажни случаи на придобиване и държане на наркотични вещества, както и на засяване и отглеждане на растения от вида на конопа (без разпространение), наказанията са глоба/лишаване от свобода до 1 година. Това от своя страна позволява приложението на института на „Освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание“ (чл. 78а НК). Една немалка част от делата срещу дрогите днес, се водят точно по този ред.


 • 14. Донякъде това е справедливо. Има хиляди ситуаци и на хора(8), заловени с минимални количества канабис, с добро социално положение, най-вече младежи, нерядко студенти. Настоящата уредба позволява наказателната репресия да не бъде прекомерна и да не се дамгосват едва навлизащите в живота хора с печата „Осъждан“ в свидетелството за съдимост.


 • 15. Допълнително, настоящата уредба позволява и „излизането“ от регистрите на така проблемната напоследък „полицейска регистрация“ и „избягването“ от излишното стоене в информационна база-данни, която през последните години минаваше през ръцете на не един и двама, доста спорни, вътрешни министри(9).


 • 16. Допълнително, производството по освобождаване от наказателна отговорност уредено в НПК (глава 28) е сравнително леко и безпроблемно; често се решава без забавяне, в рамките на едно съдебно заседание. Това спестява разходи във време и средства на съдебната система и полицията и ги освобождава, за да бъдат насочени за ползване по-рационално.


 • 17. Допълнително, отпадането на маловажността влияепряко и на приложението на института на „Опасния рецидив“ по Проекта. Тук имаме предвид по-специално чл. 43 ал. 3 т. 1, съгласно който маловажните случаи не се вземат предвид, когато става въпрос за такъв рецидив. В настоящата уредба, най-типичен представител на маловажните случаи са именно престъпленията с дрогите.


 • 18. С проекта се създава реална опасност, хора в младежките си години, да се изправят пред ситуация, да бъдат третирани именно като опасни рецидивисти (по смисъла на закона) с всички произтичащи от това последици; това обаче без самите те да представляват някаква особено сериозна опасност за обществото. Напълно реално е, някой да се окаже пред тази квалификация, за държане на два грама трева за лична употреба, без да има, каквито и да е други „престъпни“ намерения. Би било абсолютно безсмислено и жестоко някой да лежи в затвора за едно такова престъпление.


 • 19. Накрая, новата уредба на налагането на наказание при съкратено съдебно следствие (чл. 68 от Проекта), ще постави задържаните с малки количества наркотични вещества в неблагоприятната ситуация и да получат по-малка редукция на наказанието.


 • 20. С премахването на института на „маловажния случай“, проектът не само премахва възможностите за една по-гъвкава наказателна политика, но и създава реална опасност от тежки несправедливости, които могат напълно да разрушат нечий живот. Още повече, че става въпрос за престъпление търпящо сериозно преосмисляне в световен мащаб през последните петнадесет години.


 • 21. Защо отпада този институт обаче, мотивите към проекта мълчат.


 • 22. Липсата на мотивация по този въпрос, рязко контрастира с мотивите към изменението на НК, когато този институт беше въведен през 2006 г.(10) В тях, Министър-председателят г-н Сергей Станишев от името на Министерски съвет се е подписал под:

 • СогледпривежданетонапредвиденитевНаказателниякодекссанкциизапритежаваненамалкиколичестванаркотичнивеществавсъответствиеснай-добритепрактикивдържавитечленкинаЕвропейскиясъюз, епреразгледанчл. 354аотНКисъответноесъздадентекст, предвиждащпо-нисконаказание(пробацияилиглоба) вмаловажнислучаи- какъвтоепритежаванетонамалкиколичестванаркотичнивещества...(11)


 • 23. Подобни са мотивите и в докладите на различните парламентарни комисии, през които е минал законопроектът тогава.


 • 24. Какво се е изменило в най-добрите практики в държавите–членки на Европейския съюз от 2006 до 2013, което да налага подобно изменение? – питаме ние днес.


 • 25. В този смисъл за нас е неясно: Какви са причините за тази съществена промяна на законодателната уредба? Обмислени ли са последиците от нея и целени ли са те?


 • Привсичкиположениясчитаметовазаеднасериознакрачканазадинастояваме, къммомента, уредбатанаинститутанамаловажнияслучайзадържаненадрогииотглежданенаканабисданеотпада.


 • ДефинициятаСледупотребананаркотичновещество


 • 26. В Проекта се открива дефиницията на понятието „След употреба на наркотично вещество“ (§1 т. 28 от Допълнителната разпоредба). За тази дефиниция мотивите са лаконични: „Товасъстояние, кактоеизвестно, можедабъдетолковаопасно, колкотоикласическотопияносъстояние.“(12)


 • 27. Понятието е дефинирано като „състояниеначовек, прикоетовнеговияорганизъмиманаркотичновеществоилианалогнанаркотичновещество“.


 • 28. Тази дефиниция буди сериозно безпокойство, поради изключително широкия си възможен обхват.


 • 29. Известен научен факт е, че в тялото на човек остават следи от наркотични вещества, дълго време след тяхната употреба, когато няма и помен от някакво тяхно психическо въздействие(13). Значение има и частта от човешкото тяло, от която се взима пробата.


 • 30. След като консултирахме дефиницията с експерта в областта на дрогите, д-р Юлиян Караджов(14). Той заяви, че от научна гледна точка тя е безсмислена, доколкото, в нея не е посочен, нито методът за анализ, нито праговата концентрация на веществото в организма. Допълнително, съществуват вещества, определени като наркотични по нашето законодателство, които присъстват естествено и постоянно в човешкото тяло, без да има какъвто и да е било техен прием (N,N Диметилтриптамин – DMT).


 • 31. Следователно, дефиницията не позволява да се разграничи човек извършил престъпление подвъздействието на наркотични вещества (което, в някои случаи, оправдава едно различно наказателно-правно третиране), от човек извършил престъпление дълго време след като това въздействие е отминало.


 • 32. Тази широка (юридически) и некоректна (научно) дефиниция ще създаде опасност от сериозен произвол при приложението на Проекта и най-вече при:

 • - чл. 83 ал. 3 т. 3 – забрана за освобождаване от наказателна отговорност и замяната ѝ с административно наказание;

 • - няколкото състава от Особената част, в които обстоятелството „след употреба на наркотично вещество“ е предвидено като квалифициращо. От най-голямо практическо значение ще бъде управлението на МПС (чл. 458).


 • 33. Предвид гореизложеното предлагаме:

 • Дасепреработидефиницията, катосестеснинейниясмисловобхватдосъстояниеподвъздействиетонанаркотичнивещества”, катопривсичкиположениясеопределятграничнистойностинатяхнатаконцентрациявопределеначастотчовешкияорганизъм (подобнонадефинициятапияносъстояние“).


 • ДобавянетонановонаказаниеЛишаванеотправо


 • 34. В сравнение с настоящата уредба на престъпленията срещу дрогите (чл. 354а – 354в), в проекта се забелязва засилена употреба на наказанието „лишаване от право”.


 • 35. Сега това наказание е предвидено като възможност само в три случая: чл. 354а ал. 4; чл. 354б ал. 2 т. 3 и чл. 354б ал. 4 и 5. Всички тези случаи се отнасят към лица с определени професионални качества – лекари или такива, които се занимават с контрол върху наркотичните вещества. В този смисъл, лишаването от права е логична последица от качеството на извършителя на престъплението.


 • 36. Съвсем друга е ситуацията по проекта. Единствените две престъпления, за които лишаването от права не е предвидено са тези по чл. 508 ал. 1 и 2 (производство на растения и суровина). За всички останали престъпления извършителите са заплашени от това да бъдат лишени от права по чл. 60 - да заемат определена длъжност и упражняват определена професия или дейност(15). Наистина, в чл. 60 ал. 3 се казва, че това наказание „се налага в предвидените в този кодекс случаи, когато упражняването на правата не е съвместимо с характера на извършеното престъпление“, но това не ни помага много за разберем кога може разумно да очакваме това наказание да се наложи.


 • 37. Тази промяна не изглежда логична. Масовият случай на престъпления по проекта ще бъде по чл. 510 ал. 1 т. 1 – държане на коноп. Изглежда трудно предвидимо отсега, да си представим ситуация, какви точно права няма да са съвместими с характера на извършеното престъпление. Отвореният текст на чл. 60 от проекта, обаче дава възможност и за развиване на сериозен произвол в тази насока, който следва да бъде ограничен още в законовия текст, а не впоследствие от съдебната практика.


 • 38. В този смисъл предлагаме:

 • наказаниетолишаванеотправапочл. 60“ даотпадненапълнокатовъзможностзанаказаниезапрестъплениятапочл. 508 – 514 отпроектаилидасерезервиракъмконкретнитекстове, прикоитонаистинаможедаимапредвидимсмисъл.


 • Възможности за подобрение


 • 39. Създаването на нов Наказателен кодекс е възможност, която не бива да се пропилява с лека ръка от българското общество. Възможно е, следващият половин век от нашето развитие да бъде белязан от неговото действие. Поколения още неродени юристи, ще спорят върху текстовете, които пишем днес. Това е наша велика отговорност!


 • 40. Дошло е времето откровено да погледнем назад и да оценим ясно наказателната си политика спрямо дрогите, провеждана през последните близо четиридесет години(16).


 • 41. Дори разгледана единствено само като брой хора, употребяващи наркотични вещества, единствената дума за тази политика е – Провал! Според официалните данни, през 2013 година, броят на българските граждани, на възраст между 15 и 64 години, употребили наркотично вещество поне веднъж в живота си, е между 560 – 570 000 души. Това е увеличение спрямо 2003 с 40%(17). Очевидно наказателната ни политика не работи за постигане на обявените си цели.


 • 42. В същото време, този немалък сегмент от българското общество е криминализиран в една или друга степен, а от икономическа гледна точка, една сериозна индустрия е изхвърлена в черния или сивия сектор. Преките и косвените, финансови и морални загуби за обществото ни са гигантски, като единственото, което обещават, е само да се увеличават.


 • 43. Необходимо е да се огледаме за случващото се по света и да видим, че сред държавите от т.нар. „западни демокрации“, стоим като любопитна реликва – пример за лоша, неразумна, некачествена и контрапродуктивна политика по отношение на дрогите.


 • 44. Допълнително, настоящата наказателна политика, не позволява или сериозно затруднява, изследването и ползването на положителните качества на най-разпространеното наркотично вещество(18) – конопа.

 • Последните години доказаха несъмнената му полза при някои заболявания, а за индустриалните му качества следва да питаме бабите и дядовците си.


 • 45. Наказателния кодекс несъмнено играе значима роля в държавната ни политика по отношение на дрогите. Ето защо, предлагаме в него:

 • да се зададе определено ниво на търпимост (декриминализация) спрямо отглеждането и държането на определено количество коноп от пълнолетни лица;

 • наказателната репресия да бъде насочена най-вече към случаите на значими престъпни групи за производство и разпространение на наркотици, както и към изпирането на парични потоци;

 • случаите на непълнолетни задържани с наркотични вещества да бъдат ползвани не толкова за наказателна репресия спрямо тях, колкото за разследване на начина, по който наркотичното вещество се е озовало в тях и като възможност за консултация със специалист, който да прецени наличието или отсъствието на проблемна употреба.

препратка: http://promena.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2...0%ba/
author by пак тамpublication date Saturday, 18 January 2014, 04:18Докладвай тази статия на редакторите


 • 1 http://www.justice.government.bg/

 • 2 http://www.strategy.bg/

 • 3 Виж коментарите към проекта оставени на публичното обсъждане под публикацията на проекта http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?la...=1139 (последно проверено на 12.01.2014 г.), както и реакциите на няколко големи неправителствени организации на http://judicialreports.bg/2014/01/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1...0%B8/ (последнопроверенна 14.01.2014).

 • 4 Отделно, ощепо-обезпокоителенефактът, чепървоначално, срокът, обявенвсайта, бедо 4.01.2014 г., авпоследствиебесмененна 15.01.2014 г. (вижПриложение No 1 и No 2)

 • 5 Виж предложението за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDVFVxanpzM0...aring. Допълнително може да се вземат предвид и изпратените към нея становища на „Движение Промена” на https://drive.google.com/file/d/0Bw3ytRsG-LeDSHdjS2I1cl...aring, както и на Сдружение „Проект Пеперуда“, АРЗ „Солидарност“, Фондация „Хоризонти 21“, Фондация „Инициатива за здраве“ на http://www.policyzone.info/docs/%D0%B1%D1%8%D0%BB%D0%B3...D0%BB

 • 6 Изследването на съдебната практика не показа нито едно съдебно решение или присъда, които да се занимават с отглеждането на опиев мак или кокаинов храст

 • 7 По сполучливият израз, който циркулираше тогава, съдът правеше „превенция от закона“.

 • 8 Виж обилната практика на нашите съдилища по този текст, в това число и на ВКС. За пример: Решение No 123 по Н.Д. No 744/2009., НК, ІІ НО и др.

 • 9 Виж чл. 160 ал. 2 от ЗМВР. Тук трябва да добавя, че предвид краткото време, дадено ни за изготвяне на това становище, нямахме възможността да изследваме как Проектът за нов Наказателен кодекс се съчетава с Проекта за нов Закон за Министерство на вътрешните работи.

 • 10 ДВ бр. 75/12.09.2006

 • 11 Виж на http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/8766/ стр. 3 от Мотивите

 • 12 Виж в края на т. ІІІ 1 към мотивите.

 • 13 Следи от Коноп се откриват дни след последната му употреба, а пир някои тестове и до месец

 • 14 Д-р Юлиян Караджов е завършил химия в СУ "Климент Охридски", има докторска степен по биохимия на мозъка, научен сътрудник на БАН. Автор на книгите „Наркотиците – почти всичко за тях“ и „Канабис – наука и политика“. Обучителните материали на Акедемията на МВР широко използват книгата „Наркотиците – почти всичко за тях“.

 • 15 За нуждите на анализа си ще оставя настрана наказанието по чл. 60 ал. 2, което се отнася само за чужденците.

 • 16 Престъпленията по чл.чл. 354а – 354в са създадени в правния мир на Република България през 1975 г. с ДВ бр. 95

 • 17 Виж Проекта за националната стратегия за борба с наркотиците изготвен от Националния съвет по наркотичните вещества (2014-2018)

 • 18 Пак там


 • Свали PDF версия http://promena.org/Stanovishte%20NK%20Dvijenie%20Promen...a.pdf

 • Приложение 1 http://promena.org/Prilojenie1.pdf

 • Приложение 2 http://promena.org/Prilojenie2.pdf


 • Медицинска марихуана България

 • http://medicalmarijuana.bg/


 • Медицинска Марихуана България

 • https://bg-bg.facebook.com/MedicinskaMarihuanaBulgaria

 • Има нещо гнило в Ловеч!

 • http://solidbul.eu/?p=2043

 • Регистрация за среща с г-жа Вивиан Редин/предварителни въпроси за дискусия.

 • https://bg-bg.facebook.com/notes/vasil-haralampiev/%D1%...37922

 • Тре(з)вомислещи*

 • http://martintsekov.com/short-stories/playboy-bulgaria/

 • В Колорадо настъпва новата ера

 • http://bulgaria.indymedia.org/article/42146

 • Уругвай смята да легализира леката дрога, за да намали поне част от вредите

 • http://bulgaria.indymedia.org/article/42010

 • Четири начина за справяне с проблема с дрогите в двете Америки - The Guardian

 • http://bulgaria.indymedia.org/article/41948

democracy.jpg

препратка: http://promena.org/
 
This page can be viewed in
English Български

дописки

Sunday 30.08, 10:50

browse text browse image browse video browse audio

texttyuerueryerert 07.08 13:20 0 comments

economistesca3a4.jpg imageНадзор над икономическата мисъл в университетите 25.07 17:54 1 comments

220pxbravenewworldrevisited.jpg imageКак ни манипулират 21.07 20:08 0 comments

618x346.jpg imageПоглед в бъдещето: Протест с изместен център 19.07 20:05 0 comments

textКостадина Кунева: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ "НАМИГНА" на НАТО 17.06 02:35 0 comments

seed_laws_poster_en_thumb.jpg imageПолитика за насърчаване на икономическата активност в слаборазвитите региони 12.06 17:02 0 comments

textПовишават ефективноста на радиоактивно облъчване на мозъците 10.06 10:39 0 comments

1f33eb559193af8853c1e5f44c95edda.jpg imageГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТИ - БЪЛГАРИЯ ЗА МИР 05.06 21:47 0 comments

9f938b8ae38500613817a123c55f7761.jpg imageКакво можем да научим от етичния кодекс на древните индианци 30.05 18:19 1 comments

citizenfour1.jpg imageРеч на Едуард Сноудън при връчване на Награда за цялостен житейски принос 27.05 20:00 1 comments

csm_european_solidarity_greece_logo_8a39d2e6f7_2.gif image20-26 ЮНИ: ПРИЗИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛИЗАЦИЯ ОТДОЛУ НАГОРЕ ОТ ГРЪЦКИТЕ ДВИЖЕНИЯ 27.05 13:42 0 comments

01.jpg imageНАТО, БТА и свободата на словото 26.05 02:39 1 comments

x_9b531a43_1_2.jpg imageБлизък изток: Най-голямата заплаха за населението все още е от страна на правителствата 24.05 15:57 0 comments

arton11610bb819.jpg imageDEBT OVER! 4-ти Европейски Летен Университет на CADTM 23.05 17:53 1 comments

banner_300x250.jpg imageСветовен марш срещу Монсанто 23 май 2015 20.05 20:05 2 comments

Let it be - лозунгът на протестите за свободно слово в България. imageВ подкрепа на честната журналистика в България и протеста на журналистите от БНР 19.05 04:29 0 comments

ustoichivo_razvitie_1.jpg imageНа Железницата ѝ е необходима обществена подкрепа повече от всякога 19.05 03:42 1 comments

zaplatata.jpg imageРаботник за еднократна употреба 18.05 18:36 0 comments

cetodqlwmaeb0da.jpglarge.jpg imageПризив за Солидарност с македонските Протести 09.05 01:34 1 comments

Да защитаваме нашите пенсии! Нашите, тези на старейшите ни, тези на децата ни! imageДекларация срещу пенсионната ¨реформа¨ 04.05 16:56 2 comments

повече >>